Advertisement
5 Feet. 5 Days.
Fresh snow has taken over the mountain.